Global searching is not enabled.
Skip to main content

Activitat inicial - UNITAT 3

Activitat inicial - UNITAT 3

Number of replies: 21


Per començar, mira aquest vídeo i després reflexiona al voltant de les preguntes:


Comparteix les teves reflexions al fòrum "Reflexions i dubtes respecte la Unitat 3: Drets i deures de les dones migrades respecte l'atenció sanitària”:

 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?
 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?
 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Gemma March Jard -

Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Dret a tenir una atenció integral i adequada a les seves característiques culturals, amb igualtat, dret a ser escoltada i a donar resposta a les seves demandes, dret d'especial atenció per la seva situació de vulnerabilitat lingüística, social  o econòmica. Dret a  ajudar-les en la integració en les activitat grupals, a proporcionar-los-hi  informació adient sobre el patró, serveis socials etc.

Deure a respectar el nostre sistema sanitari, acudin a les visites concertades o anul·lar-les en el cas de que no pugui assistir. Deure a intentar aproximar-se a la nostra cultura  i a aprendre l'idioma dins les seves possibilitats per que repercuteixi en una millor atenció,  entre d'altres. Deure de respectar i no discriminar els professionals sanitaris per raons de gènere, religió, ideologia o nacionalitat. Deure a no incitar cap discriminació en l'atenció a la salut.

Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

 Que és necessària però no només per la traducció literal del que diem sinó de com ho interpreten i com ho podem enfocar  per que el missatge li arribi sense connotacions d'incomoditat o malentesos que dificultin l'atenció a la demanda específica que ens fa la dona en salut.

La mediadora pot ser el marit o un familiar adient, en aquest temps de covid és important facilitar que entri a la consulta un acompanyant quan hi ha  dificultat idiomàtica, per que la comunicació no verbal està molt limitada per la mascareta i es fa molt difícil donar una atenció com voldries, de qualitat. D'altra banda també passa que de vegades el marit ten dones compte que no està fent la traducció d'allò que tu consideres més important i està passant per alt informació rellevant que ell no considera interessant o important de transmetre per qüestions relacionades amb la seva cultura o interpretació o per qüestions d'estereotips de gènere.

A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

Amb els serveis socials, amb les polítiques d'igualtat dels diferents ajuntaments, consells comarcals, grups d'ajuda a la migració etc. 

In reply to Gemma March Jard

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Elisabet Llamas -

Em sembla molt interessant tot el que dius, en especial l'aprofundiment que fas en els diversos temes. Ara bé, en la primera pregunta en l'apartat dels deures de les dones migrades ens pots explicar una mica més sobre el deure a no incitar cap discriminació en l'atenció a la salut?

Moltes gràcies!

In reply to Elisabet Llamas

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Gemma March Jard -

En quan els deures de la dona migrada feia referència a no incitar cap discriminació en l'atenció a la salut en el sentit de que no hi hagi repercussions en l'atenció per qüestions de gènere, en concret em refereixo als marits quan exigeixen als hospitals o a l'ASSIR que la seva dona sigui atesa per una professional dona i no per un home, per tant aquestes persones estan incitant a les seves parelles a la discriminació en l'atenció per raons de gènere. També és cert que haurien de tenir dret a triar el professional que vol que les atengui, encara que de vegades pot resultar complicat.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by M Dolors Creus Pujol -

Sota el meu punt de vista, els principals drets de les dones migrades son una atenció sanitària general, la que li pertoca segons la seva condició administrativa i la seva situació legal i d'empadronament. També dret  a l'assistència sanitària en situacions especials (dones embarassades i menors).  Els deures de les dones migrades son fer els tràmits pertinents per aconseguir la TSI que li permetrà l'accés a l'assistència sanitària.


La figura de la mediadora en l'àmbit sanitari facilitarà la comunicació i la relació assistencial. Opino que es una figura necesaria e imprescindible  en aquests moments i que hauria d'estar disponible en tots els ASSIR com un professional més en l'Atenció a la Salut Sexual i reproductiva. Crec que els professionals de la salut hauríem de conèixer millor la formació i les funcions que pot desenvolupar la mediadora intercultural professional. 

En l'ambit sanitari compten amb el recurs de l'assitent social, Creu Roja i altres institucions locals i servis de l'Ajuntaments. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Gala Montenegro Nadal -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Dret a una assistència sanitària integral en les mateixes condicions que una persona no migrada, independentment de la situació administrativa. Que aquesta atenció sigui adequada a cada persona i inclogui una mirada intercultural real. I que aqestes dones tinguin la garantia de que podran accedir a les mateixes activitats i recursos sense que les diferents barreres que les afecten ho impedeixin. 

Deure a iniciar els tràmits administratius per aconseguir la TSI, a interesar-se per comprendre el funcionament del sistema sanitari local (obtenint les eines adients) i deure com a usuàries a respectar els drets humans de les treballadores del sistema sanitari.


 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Opino que en fan falta moltes. Són una figura clau per a garantir una atenció òptima dins de la consulta. També crec que són importants a l'hora d'oferir formacions a les professionals i intercanviar coneixement sobre les diferents cultures d'origen. Tal com s'ha dit en el video, no només tradueixen les paraules sinó els significats i les interpretacions. També adapten les entrevistes i informacions, quan fem educació sanitària per exemple, fent-les passar pel filtre de la cultura per a que sigui més significatiu per a la persona que ho rep. 


 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

La veritat es que conec pocs recursos. Les treballadores socials tant dels centres sanitaris com de la comunitat; el SAIER; l'Associació Salut i Familia; Creu Roja i Càritas en l'àmbit de recursos materials postpart; associacions que acompanyen les persones migrades a fer tràmits (sé que existeixen però no en conec cap en particular).

In reply to Gala Montenegro Nadal

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Elisabet Llamas -

Molt interessant la teva aportació, com creieu que es podrien augmentar el número de mediadores interculturals als CAP i ASSIR? Creieu que hauria de ser un servei de l'ICS? 

In reply to Elisabet Llamas

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Sandra Bertran Borràs -

Si partim de la base q en els centres on hi ha una mediadora intercultural s'ha pogut evidenciar positivament la millora q suposa en l'atenció a les dones, hauria de ser suficient per "exigir" la presència de la figura de la mediadora, almenys, en aquells centres on el volum de dones imigrants sigui més elevat. No sabria dir si hi hauria d'haver un percentatge mínim de dones per tenir una mediadora, però ens podria servir de punt de partida per anar introduint més mediadores als CAP /ASSIR.  

Professionalitzar les mediadores interculturals també pot ajudar a donar més presència d'aquesta figura als nostres centres. Fer-ne una formació, no em refereixo a un curs per obtenir un "títol" , però sí donar.los una formació pq no es vegin només com a traductores, sinó com a ponts entre cultures q són.

 Sí, crec q hauria de ser un servei de la sanitat pública, ens permet millorar l'atenció a les dones i això és suficientment important com pq formi part de la nostra cartera de serveis.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Ester Muñoz Sellés -

·Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària? La dona migrant té dret a una assistència sanitària universal.


·Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Crec que hauria de ser una figura vital als CAPs o ASSIRs, inclosa a l'ICS 


·A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades? Doncs les treballadores socials i familiars, serveis socials, serveis d'atenció a la dona, serveis específics en violències familiars...

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Elena Jara Villamuera -

El dret a la salut és un dret per a totes les persones provinguin d'on provinguin. Tinc entès que la persona migrada té dret  a rebre una assistència sanitària i una atenció integral durant l'embaràs, part i postpart es trobi en  una situació administrativa regulada o no.

El deure que tenen per poder rebre aquesta assistència és fer la targeta sanitària, que sempre implica un empadronament.

Per mi, la mediadora hauria de ser  una figura bàsica en tots les centres de salut. El problema és que s'haurien de gestionar molt bé els horaris, poder comptar amb persones de diferents orígens... Els uns recurs molt útil, però sovint aquesta figura no hi és. Sembla ser que han retallat també aquest servei.

A part de mediadores, crec que seria d'utilitat conèixer altres recursos de la xarxa comunitària de la zona. Fer servir altres serveis d'atenció social i poder comptar amb associacions de dones, organitzacions no gubernamentals o espais de trobada ajudaria a una millora atenció.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Rosa Maria Camarero Gomez -

El derecho a la salud de cualquier mujer inmigrante es el mismo que el de toda persona : derecho a atencion integral, a ser respetada como ser humano y a una atencion EQUITATIVA, adatada a sus necsidades propias

Derecho a ser ayudada para superar la vulnerabilida ue viven por ser mujeres e inmigrantes

Deber de entrar en el sistema sanitario ( tarjeta, padron si es posible), a respetar e intentar adaptarse en la medida de lo posible a la forma de atencion ( respetando horarios, respetando a los profesionales)

Creo que la equidad se debe poteniar, sobretodo, respecto a los grupos de educacion sanitaria y a la barrera idiomática ( facilitando herramients que permitan la comunicacion.


Respecto a los mediadores interculturales creo que son una figura fundamental, pero yo desgraciadamente, no he tenido posibidad de conocer y trabajar con ellos. Me parece una gran debiidad por parte de nuestra atencion sanitaria, el no contar con esta figura en el centro donde trabajo ( assir muntanya). Me encantaría poder exporar esta opcion


Otros recursos... pues la verdad, que muy escasos. Yo desconozco la mayoria de las entidades privadas o ong y no los utilizo en mi practica habitual. Tiro del google translator y de familiares, amigos que nos ayudan a comunicar. Me veo limitada en este aspecto, de ahí mi interes en mejorar y poner en marcha otras herramientas


Graias a todas por sus mensajes y compartir

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Paula Castao Garcia -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Creo que el principal derecho de una mujer migrada respecto a a la atención sanitaria, es una atención holística e integral, que se adecue a sus propias necesidades y que se adapte tanto a su cultura y religión.  Es su derecho encontrar un sistema sanitario que fomente la equidad y la igualdad de oportunidades, que haga frente a las desigualdades sociales que la paciente pueda encontrar. 

Respecto a las deberes, creo que el principal deber es que sea responsable mayoritario de su propia salud. Que tome las decisiones después de haber sido informada de una forma adecuada. Que se comprometa a hacer un buen uso de los servicios que se le presta.

 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Opino que es una figura muy necesaria pero no solo para superar barreras idiomáticas, si no que también para que nos asesore para brindar una atención adecuada a sus valores y creencias. 

En los cap donde yo trabajo, no existe esta figura, la mayoría de las veces es un familiar, pero debido a a la COVID-19, esta ayuda la estamos perdiendo. Muchas veces acuden las mujeres solas a consulta y nos estamos dando cuenta de lo importante que es un mediador.

 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

En nuestros centros disponemos de consejos comarcales, servicios sociales y políticas sociales.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Natalia Plaza Snchez -

Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Dret a tenir una atenció integral amb igualtat de condicions que una usuària no migrada i independentment de la situació administrativa. Aquesta asistencia a de ser individualizada i sense prejudicis racials/socials.

Deure, per mi el més important, a respectar el nostre sistema sanitari i als seus treballadors. També han de tenir tota la documentació necessària actualitzada i legal i haurien d'intentar aproximar-se/integrar-se a la nostra cultura.

Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Com bé diu una companya i per experiència propia, és una figura molt necessària tant per la traducció literal del nostre missatge com també per com ho interpreten. Per mi, hauria de ser una figura externa (no familiar) i preferiblement dona per assegurar-nos de que el nostre missatge arriba d'una manera correcta sense "modificacions".

A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

Majorment comptem amb serveis socials i polítiques d'igualtat de les diferents entitats de l'estat. També en algunes regions existeixen grups d'ajuda o acolliment.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Paloma Amado Barroso -

Pel que fa als drets i deures de les dones migrades, considero que tenen dret a rebre una atenció sanitària de qualitat, adaptada a les seves necessitats. Encara que sembli una obvietat, tenen dret a ser tractades amb respecte i dignitat. 
Si parlem de deures, les dones migrades compartirien els mateixos que la resta de ciutadans. Cal que es comprometin a seguir les indicacions del personal sanitari i ajudar a que el sistema sanitari sigui eficient. 

La figura de la mediadora és totalment necessària, ens ajuda a que l'atenció sanitària sigui l'adequada. Malauradament considero que hi ha carències i que s'està perdent en molts centres aquesta figura. La seva disponibilitat és molt limitada.

Una de les figures importants a l'hora de garantir els drets i deures de les dones migrades són les/els treballadores socials. 

In reply to Paloma Amado Barroso

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Marta Boque -

En el nostre centre vam tenir durant un temps una mediadora d'origen marroquí, que ens va facilitar molt la feina. Sovint recorrem a la figura de la mediadora quan apareixen problemes..i aquí ja tenim un gran error. Tenir la mediadora com a vehiculitzadora en les primeres visites de contacte amb nosaltres fa una aproximació al servei més "càlida".

Durant els anys han aparegut "mediadores" dins la pròpia comunitat, dones que fa anys que viuen a la zona, ens coneixen i acompanyen a les nouvingudes. Elles ens ajuden a transmetre infromació, obtenir informació. 

També ens trobem que algun cop venen acompanyats de menors que els hi fan de traductors, aquí ens trobem problemes reals, ja que la valoració, entrevista pot veures esbiaxiada pel que preguntem, que obviem de preguntar, i per el que la dona vulgui respondre.


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Sandra Bertran Borràs -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?
 • Les dones migrants, com qualsevol altre dona, tenen  dret a accedir als serveis q ofereix la sanitat pública,a rebre una atenció sanitària de qualitat, sense discriminacions i amb respecte ,a rebre educació sanitària per a fer prevenció i promoció de la seva salut . A rebre la informació adequada per poder prendre les decisions necessàries i garantir-ne la seva autonomia., a conèixer els serveis del sistema de salut.
 • Com a qualsevol altra usuària del sistema sanitari els seus deures són: respectar als profesionals sanitaris i als altres usuaris, promoure la salut individual i col.lectiva, fer un ús responsable dels serveis sanitaris: respectant horaris d'atenció, arribant a la seva hora; a tenir cura de la seva salut.
 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?
 • Fa uns anys al centre hospitalari on jo treballava teníem una mediadora cultural d'origen marroquí.  Amb l'elevat nombre de dones marroquines q acudien a parir al nostre centre, era d'agrair el poder disposar d'ella, doncs no només ens feia de traductora, sinó q les dones se sentien més acompanyades, més tanquil.les. Però ara ja fa temps q aquesta figura va desaparèixer. Actualment a l'ASSIR on treballo no tenim mediadora cultural, això q les dones migrants ja superen a les autòctones. Crec q és imprescindible poder disposar de mediadores q acompanyin les dones i les ajudin / i ens ajudin a apropar-nos més. Sentir-se acompanyada per una igual.
 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?
 • En aquest punt el meu desconeixement és important. Més enllà de la treballadora social, Salut i Familia o  algun servei de l'ajuntament de Terrassa, població on treballo, desconec altres recursos.  A Terrassa disposen d'un punt SIAD (servei d'informació i atenció a le dones) a Casa Galeria. 
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Teresa Pinto Reina -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?Las mujeres migradas han de tener los mismos derechos y deberes que las mujeres no migradas , ya que en cualquier "Carta de derechos y deberes en relación a la Salud y la Atención Sanitaria ,el 1er punto (en todas las que he consultado )está el de la EQUIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS, es por ello que con este 1er punto, todos hemos de ser iguales para recibir y usar los servicios sanitarios . A parte de esos derechos y deberes generales también creo que por las características de muchas mujeres que emigran , no deberíamos olvidar la importancia de respetar los derechos sexulaes y reproductivos .
 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?Yo nunca he trabajado con mediadoras culturales pero pienso que son claves para dar respuesta desde una mirada intercultural ya que no tan sólo hacen una traducción (que a veces es muy importante) sino que favorecen la comunicación , la comprensión y el entendimiento mutuo ya que facilitan el conocer las formas de entender la salud y la enfermedad, algo que muchas veces dificulta la relación entre profesionales y personas de otras culturas .Por todo ello creo que serína imprescindibles en los Servicios Socio Sanitarios .
 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?ONG que trabajan por sus derechos como SOS Racisme , La creu Roja , Servicios Sociales de diferentes ayuntamientos .
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Susana Garcia Mani -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària? Sota el meu punt de vista s'han de poder reconèixer plenament tots els drets de la persona migrada, però també ha de conèixer aquesta persones tots els seus deures. Com a professionals sanitaris de l'àmbit de la salut, hem de conèixer els drets i deures de totes les persones, independentment de la seva situació legal, a l'assistència sanitària, i de com, amb una comunicació efectiva, acompanyar també en els tràmits administratius i fer l'acollida e les primeres visites en el centre de salut que facilitin la seva integració i gaudir del dret d'assistencia davant qualsevol problema de salut. La persona migrada també hauria de tenir clar quins són els seus deures com arribar puntual a la seva citació amb el professional sanitari i seguir les recomanacions indicades pel seu metge o infermera.
 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari? En el cas de les primeres o  successives visites i si hi ha barrera idiomàtica en el procés d'acollida de la persona migrada, considero imprescindible la figura de una mediadora en l'àmbit sanitari ja que es facilita la relació entre persona nouvinguda i professional de salut, facilitant el diàleg i la integració en el sistema de salut.
 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades? Depenent de la població i percentatge de persones migrades que hi viuen en un municipi, podem comptar amb d'altres recursos oferts moltes vegades pel propi ajuntament com pot seria la Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Regidoria d'Igualtat, Serveis Socials  municipals i de Salut, etc. També es poden comptar amb d'altres recursos o dispositius de suport als serveis de salut com SIE,CSMA o CSMIJ on ja estan prèviament definides les rutes o circuits assistencials per garantir els drets i deures de les persones migrades.
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Marta Gallego Barrero -

Sota el meu punt de vista els drets i deures de les dones migrades en l'atenció sanitària han de ser els mateixos que el de la resta de les dones. Han de tenir accés i rebre la mateixa atenció que les dones autòctones. També els mateixos deures: actualitzar les dades de contacte, acudir a temps a les cites programades o avisar i reprogramar  si no poden venir. Han de ser tractades amb respecte i competència cultural per part dels professionals però també per part d'elles, tenir aixó en compte en relacionar-se amb el sistema santàri en la mesura del possible.

Penso que la figura de la mediadora cultural és important, no només pel tema de l'idioma, que ja hem vist que no és la única manera de comunicar-nos, sino també per entendre trets cultural característics que poden influir en aquesta comunicació. La entesa entre dona i professional serà millor amb la participació de la mediadora.

En quant als recursos per garantir drets i deures de les dones migrades, els del propi ajuntament (Serveis Socials, SIAD...) i organitzacions que treballen amb inmigrants i població desafavorida (Creu Roja, Càritas...) Ens falta coneixement sobre els recursos per aquestes dones que hi ha a la comunitat.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Meritxell Fors Andreu -

·Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

DRETS:  Han de tenir els mateixos drets que qualsevol dona que no sigui migrada. A accedir a tots els serveis que ofereix la sanitat publica, així com poder accedir a tots els cursos, informació (documents, tríptics, pàgines web...) si més no que es doni aquest recurs (per exemple si es tracta d'una pàgina web que només està en català/castellà informar que existeix aquesta web, explicar que està en aquests dos idiomes però ella ha de tenir la possibilitat, si ho desitja, que algú li pugui traduir (Amics, familiars, algú de la comunitat...) moltes vegades crec que la oferta es veu limitada degut a la barrera idiomàtica i crec que aquest aspecte és important incidir que si no està traduït o no hi ha opció viable amb el seu idioma ( fet que s'hauria de treballar des de sanitat per poder oferir alternativa) explicar les opcions que té amb altra idioma i que ella també pugui decidir que si li interessa li puguin traduir.

DEURES: Tenir al dia la documentació per tal de poder accedir a la sanitat pública i per la resta els mateixos deures que qualsevol altra usuària (puntualitat a visites, respecte als professionals...)

·Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Des del meu punt de visita és una figura imprescindible en el nostre centre. Si que és veritat que a vegades el fet de que només tinguem uns horaris dificulta l'atenció ja que la programació de les visites per a les dones amb barrera idiomàtica es limita a l'horari de la mediadora i a vegades és difícil. Si que m'agradaria recalcar que és important que la persona que treballa a l'ASSIR tingui funció de mediadora i no solament de traductora ja que facilita molt més la comunicació.

·A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

Adaptar la documentació a varis idiomes, acompanyants que realitzen la funció de mediadores, telèfon a ics per a traducció, Google traductor (quan et veus apurada, sense mediadora i amb barrera idiomàtica). També una cosa que penso és que degut al COVID el tema dels acompanyants està bastant limitat i que per tant, podria ser interessant valorar que si aquestes dones tenen algú de la família, comunitat, amics, entorn proper que pogués fer de figura mediadora (via online- així facilita més els horaris) , estaria bé poder proposar també una trobada virtual amb mediadora dona i llevadora mitjançant videotrucada per tal de poder tenir més ventall d'opcions horàries i garantir una atenció més completa. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Carolina Exposito Moreno -
 • Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Els drets de les dones migrades han de ser els mateixos que per les dones no migrades. Una atenció integral tenint en compte la seva cultura i les seves necessitats. Moltes vegades degut a l'idioma penso que les dones, sobretot durant l'embaràs, poden perdre opcions que dones que parlen l'idioma si que disposen, tipus cursos de preparació al naixement, tríptics...  i haurien de poder accedir igual que les altres dones.

Els deures de les dones migrades sota el meu punt de vista també és intentar entendre també la nostra cultura i intentar aprendre la nostra llengua per a poder mantenir un feedback així com respectar el servei sanitari.

 • Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Penso que és important poder comptaramb aquesta figura, ens ajuda a desenvolupar la nostra feina, a apropar-nos més a la dona.

Ens ajuda en la interpretació del que la dona ens vol dir, a intentar entendre la cultura. 

 • A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

Peno que és important tenir documentació adaptada a d'altre idiomes. Poder fer servir d'altre opcions com la vídeo trucada, sobretot en temps de covid, amb la qual podrà tenir l'ajuda d'un familiar o amic si és que no podem comptar amb la figura de la mediadora. 

També tenim la figura de la treballadora social, l'assistenta social, psicòleg si es que és necessari...

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 3

by Miriam Muñoz Lopez -

·   Sota el teu punt de vista, quins són els principals drets i deures de la dona migrada respecte a l'atenció sanitària?

Jo penso que han de tenir els mateixos drets que les dones autòctones. Per exemple accés als serveis i informació de la sanitat. I els deures els mateixos que altres usuàries, arribar a la seva hora, tractar amb respecte als professionals,...

·   Què opines de la figura de la mediadora en l'àmbit sanitari?

Seria molt beneficiós disposar d'una mediadora sempre que es necessités i que ja es pogués gestionar per part de les administratives quan programen la visita.

·   A part de les mediadores, amb quins altres recursos comptem en l'àmbit sanitari per a garantir els drets i deures de les dones migrades?

Poder donar informació en el seu idioma o cursos, que puguin acompanyar-les algú que pugui traduir la visita si no es disposa de mediador.