Global searching is not enabled.
Skip to main content

Avaluació - UNITAT 4

A continuació et plantegem quatre preguntes de reflexió i avaluació respecte a la sessió 4.

Respon a cadascuna d'elles, argumentant la teva resposta, i puja el document per a la revisió de la persona tutora.

1.Per què pot ser interessant començar aquesta sessió partint dels coneixements i l'experiència de les persones participants? Què ens pot facilitar?

2.Quins elements creus que haurien de sortir en aquesta primera activitat? Si no sortissin, com ho facilitaries?

3.Quines conclusions cal extreure del Joc de rol sobre la dona embarassada que està fent el ramadà?

4.Sota el teu punt de vista, quins són els aprenentatges imprescindibles amb els que haurien de sortir les persones participants a aquesta sessió de formació?